SPPSPF
Franciska Slucka
Certificate
Pictures
Thanksgiving

Saldus pilsētas pensionāru sociālās palīdzības fonds

Saldus pilsētas pensionāru sociālās palīdzības fonds

 

 

  

Valdes priekšsēdētāja: Franciska Slucka
Adrese:
Kuldīgas iela 13, Saldus, LV-3801, LATVIJA
Tālr.: 3822723, 3881599

Norēķinu konts: Nr.15-000700757, Unibankas Saldus filiāle.

Par fondu


Saldus pilsētas pensionāru sociālās palīdzības fonds (SPPSPF vai Fonds) ir patstāvīga, demokrātiska, no partijām un valsts institūcijām neatkarīga sociāli humāna organizācija, kas pārstāv un aizstāv Saldus pilsētas pensionāru likumīgās prasības un intereses viņu dzīves sociālo apstākļu uzlabošanā un pārveidošanā, neatkarīgi no nacionālās piederības, politiskiem un reliģiskiem uzskatiem.

Fonda dibinātāji ir Saldus pilsētas pensionāri. Tas dibināts uz brīvprātības principa un darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, pastāvošajiem likumiem, starptautiskajiem tiesību principiem un normām, Vispārējo cilvēku tiesību deklarāciju un saviem statūtiem.

Fonds veido un uztur pastāvīgus sakarus ar visu pakāpju pašvaldībām un pārējām nevalstiskām organizācijām, kā arī iesniedz priekšlikumus Valsts institūcijām un to attiecīgajām struktūrām par viņu likumu atcelšanu, izpildes apturēšanu vai izmaiņām jautājumos, kas skar pensionāru materiālās, kultūras un garīgās dzīves problēmas.

Struktūra


Fonda augstākā lēmējinstitūcija ir pilnsapulce. Laikā starp pilnsapulcēm tā darbu vada valde, kurā ir priekšsēdētājs, tā vietnieks, sekretārs un 9 valdes locekļi. Valde savu darbu organizē saskaņā ar apstiprinātu darba plānu un sasauc valdes sēdes ne retāk kā reizi mēnesī. Revīzijas komisiju 3 cilvēku sastāvā ievēl pilnsapulce.

Mērķi un uzdevumi


Fonda galvenais uzdevums ir pensionāru un maznodrošināto sociāli ekonomisko tiesību un interešu aizstāvēšana, materiālās un garīgās labklājības uzlabošana.

Cenšamies:

         Iesaistīt Saldū dzīvojošos pensionārus sabiedriskajā un kultūras dzīvē.

         Organizēt un attīstīt dažādus pakalpojumu veidus- medicīnisko aprūpi, veselību nostiprinošus pasākumus (masāža, vingrošana u.c.), veļas mazgāšanu, konsultācijas juridiskajos jautājumos, pensionāru apciemošanu viņu dzīves vietās.

         Organizēt dažādu pulciņu darbu.

         Iesaistīties veselības un dabas aizsardzības darbā.

  Darbības virzieni


1.      Apzinām visus Saldus pilsētā dzīvojošos pensionārus.

2.      Pensionāru mājas apmeklējumos sniedzam nepieciešamo palīdzību - uzklausām sūdzības un priekšlikumus, kurus vēlāk risinām.

3.      Gādājam par to, lai vientuļie pensionāri būtu aprūpēti, nepieciešamības gadījumos sekmējam viņu ievietošanu pansionātos.

4.      Sveicam pensionārus viņu dzīves jubilejās (85, 90 gados un vecākus).

5.      Pensionārus, kuri vecāki par 80 gadiem, un slimos Ziemassvētkos apciemojam mājās un pasniedzam svētku paciņas.

6.      Rīkojam Ziemassvētku eglīti un atpūtas pasākumus visiem pilsētas pensionāriem.

7.      Piedalāmies vientuļo pensionāru izvadīšanā mūžībā

8.      Centrā notiek ārstnieciskā vingrošana, ka arī pensionāri var saņemt masāžas pakalpojumus.

9.      Dienas centra bezmaksas medicīnisko aprūpi sniedz ārsts un medmāsa.

10.  Darbojamies pilsētas domē un Latvijas Pensionāru Federācijas domē.

11.  Draudzējamies ar domu biedriem Talsos un Dobelē. Dalāmies pieredzē. Paldies viņiem par to.

12.  Laba sadarbība fondam ir ar citām nevalstiskajām organizācijām, kuru mājvieta arī ir fonda telpās: Politiski represēto Saldus nodaļa, Saldus Sadraudzīgās biedrības nodaļa, Latvijas multiplārās sklerozes Saldus nodaļa, Daugavas Vanagu un Anonīmo alkoholiķu biedrību rajona nodaļas, Saldus invalīdu biedrība.

Finansiālais nodrošinājums


Fonds ir sabiedriska organizācija. Tā valde un aktīvisti darbu veic bez atlīdzības. Pilsētas dome dod naudu gados veco pensionāru sveikšanai jubilejas un Ziemassvētku dāvanu iegādei, kā ari sedz telpu uzturēšanas izdevumus.

Par Nīderlandes Karalienes Juliānas privātā fonda piešķirtajiem līdzekļiem fonds nopirka vecu ēku un kapitāli izremontēja tas pirmo stāvu.

Fonds un parējās nevalstiskās organizācijas savu darbību ievērojami paplašinātu un dažādotu, ja būtu līdzekļi un varētu pabeigt mājas remontu - uzlikt jaunu jumtu un pārbūvēt otro stāvu.
  

Būsim ļoti pateicīgi ikvienam tuvumā vai tālumā, privātpersonai vai juridiskajai organizācijai, kas sadzirdēs mūsu lūgumu, būs atsaucīga un atradis iespēju finansiāli atbalstīt mājas sakārtošanu, lai iesāktais darbs tiktu padarīts līdz galam.

(Kontaktinformācija - lapas sākumā)

 

SiteAdd

on-line.lv rating system

Powered by Ludmila Kuhta